Arduino SIM สำหรับการเชื่อมต่อบอร์ด Arduino MKR GS..

Source: Arduino SIM

Arduino SIM สำหรับการเชื่อมต่อบอร์ด Arduino MKR GSM 1400 เข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยมีราคารายเดือนเพียงเดือนละ 1.5 ดอลลาร์ พร้อมการเชื่อมต่อ 5MB ต่อเดือน สามารถใช้งานได้ 100 ประเทศรวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกจะซื้อได้เฉพาะผู้อยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น
https://www.blognone.com/node/109848

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *